Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

1-2-åringar i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar? 
 • Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?
 • Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!

Analysera mera!
Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation

 • När ska vi arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?
 • Hur hittar vi vårt nuläge?
 • Hur bedömer vi verksamheten och drar rätt slutsatser?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets möten på bästa sätt?

Arbetslagsledarutbildning steg 2
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur vidareutvecklar vi vårt ledarskap?
 • Hur förstärker vi samarbete och delaktighet ytterligare?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?

Barn i behov av särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Vad händer när barn med NPF möter förskoleverksamheten?
 • Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
 • Hur kan vi skapa en bra föräldradialog runt svårigheterna?

Barn i språklig sårbarhet
Specialpedagogik

 • Hur arbetar vi med lärmiljön?
 • Hur kan vi möta barn med språkliga svårigheter?
 • Hur kan vi strategiskt tänka och arbeta för att kartlägga den lärande miljön?

Barns rätt till ett språk
Lärande och undervisning

 • Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?
 • Hur kan den språkliga miljön stötta och främja barns tänkande?
 • Hur skapar vi en röd tråd och helhet i barns språkutveckling?

Digital kompetens i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur sparar du tid genom att bli mediekompetent?
 • Hur kan digital teknik stötta arbetet i verksamheten?
 • Hur hänger du med i det digitala utforskande som barnen leder?

Flerspråkighet i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad är ett interkulturellt förhållningssätt?
 • Hur kan dialog stärka barnets språkutveckling?
 • Hur kan miljön och pedagogiken bidra till ett rikare ordförråd?

Fånga lärprocesser
Pedagogisk dokumentation

 • Vad, hur och varför dokumenterar vi?
 • Hur blir dokumentationen pedagogisk?
 • Hur kan pedagogisk dokumentation hjälpa dig med uppföljning, utvärdering och utveckling?

Förskolans lärmiljöer
Pedagogisk miljö

 • Hur tar vi vara på och synliggör barnens erfarenheter, intressen och frågor i våra förskolemiljöer?
 • Hur utvecklar vi vår verksamhet genom att förändra lärmiljön?
 • Hur skapar vi lärmiljöer som inte begränsar barnen?

Lärplattan och apparnas universum
Lärande och undervisning

 • Varför har vi lärplattor på förskolan?
 • Hur kopplar vi ihop och kommer igång?
 • Hur kan vi kommunicera på nya sätt via t ex Skype och QR-koder?

När barn lär mer
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi en lärande undervisningsmiljö i förskolan?
 • Hur påverka vi barnens möjligheter att lära genom våra undervisningsstilar?
 • Hur kan vi stödja barnen i att lära och tänka?


Projekt på barns villkor
Lärande och undervisning

 • Hur planerar vi undervisning i projektform utifrån barnens nyfikenhet? 
 • Hur utvecklar vi undervisningen på barns villkor?
 • Workshops för att hitta idéer och inspiration

Utvecklingssamtal och föräldradialog i en ny tid
Pedagogisk dokumentation

 • Vad vill vi uppnå med våra utvecklingssamtal?
 • Hur möter vi föräldrar i deras förståelse?
 • På vilka sätt kan pedagogisk dokumentation skapa en positiv dialog med föräldrar?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille