Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Uterummets pedagogiska möjligheter
Pedagogisk miljö

 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätta en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne

Analog och digital programmering
Lärande och undervisning

 • Hur blir programmering ett verktyg för läroplanens mål? 
 • Hur kan vi jobba med analog och digital programmering?
 • Hur programmerar vi med barnen i praktiken?

Analysera mera!
Systematiskt kvalitetsarbete

 • Hur blir kvalitetsarbetet en naturlig del av vårt arbete?
 • Hur fångar vi vårt nuläge?
 • Hur kan vi rent praktiskt arbeta med att planera, följa upp och utveckla utbildningen? 

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef? 
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?
 • Hur går vi från bristande ansvarstagande till en effektiv arbetsgrupp? 
 • Hur driver vi systematisk utveckling av vår verksamhet?

Arbetslagsutveckling
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur utvecklar vi kommunikationen i arbetslaget?
 • Hur utvecklar vi samspel och samarbete?
 • Hur skapar vi hållbara strukturer för utveckling och lärande?

Barns rätt till ett språk
Lärande och undervisning

 • Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?
 • Hur kan den språkliga miljön stötta och främja barns tänkande, reflekterande och uttryckssätt?
 • Hur skapar vi en röd tråd i barns språkutveckling?

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Digital kompetens i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur ser förskolans digitala uppdrag ut – vad är det vi ska göra?
 • Hur digitaliserar vi förskolan på vetenskaplig grund?
 • Hur blir digitala verktyg de lärresurser de kan och bör vara?

1-2-åringar i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar?
 • Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?
 • Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!

Flerspråkighet i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad är ett interkulturellt förhållningssätt och hur kan det göra skillnad?
 • Hur kan dialog stärka barnets språkutveckling?
 • Hur kan miljön och pedagogiken bidra till ett rikare ordförråd?

Funktionsvariation i förskolan
Specialpedagogik

 • Hur förstår vi begreppen funktionsnedsättning, -variation och -förmågor i förskolan?
 • Hur skapar vi en tillgänglig förskola och hur kartlägger vi behov?
 • Hur förhåller jag mig själv som pedagog till barnet, föräldrar och kollegor?

Fånga lärprocesser
Pedagogisk dokumentation

 • Hur skapar vi dokumentation på barns villkor?
 • Vad, hur och varför dokumenterar vi? 
 • Hur blir dokumentation pedagogisk dokumentation? 

Förskolans digitala lärmiljö
Pedagogisk miljö

 • Hur skapar vi stimulerande lärmiljöer?
 • Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
 • Hur får vi digital lärmiljö och undervisning att gå hand i hand?

Förskollärarens nya yrkesroll

 • Hur ser den professionella yrkesrollen ut och vad är dess uppdrag?
 • Hur ser förskollärarens uppdrag ut i praktiken?
 • Hur leder du som förskollärare dina kollegor i arbetet?
 • Hur kan du strukturera ditt arbete på bästa sätt för att fullfölja till uppdraget?

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?
Lärande och undervisning

 • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
 • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
 • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Lek och undervisning

 • Hur förhåller vi oss till lek och undervisning – finns det en konflikt där?
 • Hur ska leken ta plats i förskolans utbildning?
 • Hur kan undervisning iscensättas i förskolans vardag?

Förskolans reviderade läroplan
Föreläsning

 • Vad ryms egentligen i begreppen undervisning, utbildning och omsorg? 
 • Vad har förtydligats och vilka inslag är nya?
 • Hur påverkar förändringarna vår praktik?

Meningsfulla lärmiljöer för barn
Pedagogisk miljö

 • Hur får vi till en bra förskolemiljö?
 • Hur blir förskolan barnens plats?
 • Hur möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade?

Växtkraft: Förskollärare
För kommuner och friskolekoncerner

En processfortbildning för förskollärare där målet är att utveckla deras förutsättningar att ta ökat ansvar i sin roll och i förskolans undervisning.

Växtkraft: Barnskötare
För kommuner och friskolekoncerner

En processfortbildning för barnskötare där målet är att utveckla deras specifika förutsättningar att ta ökat ansvar i sin roll i arbetslaget.

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Matematik 
 • Naturvetenskap 
 • Projekt på barns villkor

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille