Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Analysera mera!
Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation

 • Driv utvecklingsarbete som ger energi till verksamheten
 • Förstå och sätt ord på det som sker i vardagen
 • Arbeta strukturerat med dokumentation, reflektion, uppföljning och analys

Npf och problemskapande beteende
Specialpedagogik

 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta nya rutiner och arbetssätt
 • Ha en konstruktiv föräldradialog

Barns rätt till ett språk
Lärande och undervisning

 • Skapa en stimulerande språkmiljö
 • Skapa språkliga samspel i olika vardagssituationer
 • Utveckla barns tänkande och reflektion i olika språkliga sammanhang

Digital kompetens i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur sparar du tid genom att bli mediekompetent?
 • Hur kan digital teknik stötta arbetet i verksamheten?
 • Hur hänger du med i det digitala utforskande som barnen leder?

Enkel och rolig programmering i förskolan
Lärande och undervisning

 • Programmera som målstyrd undervisning
 • Använda Bee-bot och Makey Makey på grundläggande nivå
 • Stärka barnens matematiska tänkande och språkutveckling

1-2-åringar i förskolan
Lärande och undervisning

 • Ge de yngsta barnen inflytande
 • Förena undervisning och omsorg i hallen, vid matbordet etc
 • Utveckla lärmiljön utifrån de yngsta barnens behov

Flerspråkighet i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad är ett interkulturellt förhållningssätt?
 • Hur kan dialog stärka barnets språkutveckling?
 • Hur kan miljön och pedagogiken bidra till ett rikare ordförråd?

Fånga lärprocesser
Pedagogisk dokumentation

 • Involvera barnen och ge dem inflytande
 • Reflektera på ett strukturerat sätt med barn och kollegor
 • Använda dokumentationen för att stötta barnens lärande

Förskolans digitala lärmiljö
Pedagogisk miljö

 • Hur skapar vi stimulerande lärmiljöer?
 • Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
 • Hur får vi digital lärmiljö och undervisning att gå hand i hand?

Förtydligat uppdrag – förändrad pedagogik?
Föreläsning

 • Förstå innebörden i de viktigaste nya begreppen och skrivelserna
 • Diskutera och tydliggöra ert uppdrag
 • Tolka begreppen utbildning, undervisning och omsorg

Hållbar utveckling
Lärande och undervisning

 • Vad innebär hållbar utveckling?
 • Hur gör vi de stora frågorna till våra?
 • Hur får vi ett hållbart tänk och arbete utifrån vardagen?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets möten på bästa sätt?

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?

Arbetslagsutveckling
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Kommunicera förväntningar på ett tydligt sätt
 • Skapa hållbara arbetsstrukturer
 • Sätta och arbeta mot gemensamma mål

Undervisning i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad innebär det att undervisa? 
 • Hur kan vi koppla ihop begreppen utbildning, undervisning och barns lärande?
 • Hur kan vi undervisa utifrån hur barn lär?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Förskolans lärmiljöer
 • När barn lär mer
 • Projekt på barns villkor
 • Utvecklingssamtal 
 • Naturvetenskap 
 • Matematik 

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille