Paketerat!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.
Vi anpassar utifrån ert nuläge och era mål.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Dokumentation som utvecklar förskolan
Pedagogisk dokumentation

 • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
 • Använda dokumentation tillsammans med barnen
 • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
 • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt

 • Arbeta med språkutveckling för flerspråkiga barn
 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i vardagen
 • Skapa en flerspråkig lärmiljö där kulturer möts

Analog och digital programmering
Lärande och undervisning

 • Hur blir programmering ett verktyg för läroplanens mål? 
 • Hur kan vi jobba med analog och digital programmering?
 • Hur programmerar vi med barnen i praktiken?

Analysera mera!
Systematiskt kvalitetsarbete

 • Hur blir kvalitetsarbetet en naturlig del av vårt arbete?
 • Hur fångar vi vårt nuläge?
 • Hur kan vi rent praktiskt arbeta med att planera, följa upp och utveckla utbildningen? 

Arbetslagsutveckling
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur utvecklar vi kommunikationen i arbetslaget?
 • Hur utvecklar vi samspel och samarbete?
 • Hur skapar vi hållbara strukturer för utveckling och lärande?

Barns rätt till språk
Lärande och undervisning

 • Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?
 • Hur iscensätter vi lärmiljöer som främjar språkande och samspel?
 • Hur skapar vi en röd tråd i barns språkutveckling?

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Digital kompetens i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur ser förskolans digitala uppdrag ut – vad är det vi ska göra?
 • Hur digitaliserar vi förskolan på vetenskaplig grund?
 • Hur blir digitala verktyg de lärresurser de kan och bör vara?

1-2-åringar i förskolan
Lärande och undervisning

 • Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar?
 • Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?
 • Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!

Flerspråkighet i förskolan
Lärande och undervisning

 • Vad är ett interkulturellt förhållningssätt och hur kan det göra skillnad?
 • Hur kan dialog stärka barnets språkutveckling?
 • Hur kan miljön och pedagogiken bidra till ett rikare ordförråd?

Funktionsvariation i förskolan
Specialpedagogik

 • Hur förstår vi begreppen funktionsnedsättning, -variation och -förmågor i förskolan?
 • Hur skapar vi en tillgänglig förskola och hur kartlägger vi behov?
 • Hur förhåller jag mig själv som pedagog till barnet, föräldrar och kollegor?

Fånga lärprocesser
Pedagogisk dokumentation

 • Hur skapar vi dokumentation på barns villkor?
 • Vad, hur och varför dokumenterar vi? 
 • Hur blir dokumentation pedagogisk dokumentation? 

Förskolans digitala lärmiljö
Pedagogisk miljö

 • Hur skapar vi stimulerande lärmiljöer?
 • Vad händer med barns lärande när vi släpper lös fantasin i rummet?
 • Hur får vi digital lärmiljö och undervisning att gå hand i hand?

Förskollärarens nya yrkesroll

 • Hur ser den professionella yrkesrollen ut och vad är dess uppdrag?
 • Hur ser förskollärarens uppdrag ut i praktiken?
 • Hur leder du som förskollärare dina kollegor i arbetet?
 • Hur kan du strukturera ditt arbete på bästa sätt för att fullfölja till uppdraget?

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?
Lärande och undervisning

 • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
 • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
 • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Lek och undervisning

 • Hur förhåller vi oss till lek och undervisning – finns det en konflikt där?
 • Hur ska leken ta plats i förskolans utbildning?
 • Hur kan undervisning iscensättas i förskolans vardag?

Förskolans reviderade läroplan
Föreläsning

 • Vad ryms egentligen i begreppen undervisning, utbildning och omsorg? 
 • Vad har förtydligats och vilka inslag är nya?
 • Hur påverkar förändringarna vår praktik?

Meningsfulla lärmiljöer för barn
Pedagogisk miljö

 • Hur får vi till en bra förskolemiljö?
 • Hur blir förskolan barnens plats?
 • Hur möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade?

Uterummets pedagogiska möjligheter
Pedagogisk miljö

 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätta en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne

Växtkraft: Förskollärare
För kommuner och friskolekoncerner

En processfortbildning för förskollärare där målet är att utveckla deras förutsättningar att ta ökat ansvar i sin roll och i förskolans undervisning.

Växtkraft: Barnskötare
För kommuner och friskolekoncerner

En processfortbildning för barnskötare där målet är att utveckla deras specifika förutsättningar att ta ökat ansvar i sin roll i arbetslaget.

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Matematik 
 • Naturvetenskap 
 • Projekt på barns villkor