Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Dessutom:
Inspirationsföreläsningar>>
Skolutveckling>>

Analog och digital programmering
Digitala verktyg

 • Hur blir programmering ett verktyg för läroplanens mål? 
 • Hur kan vi jobba med analog och digital programmering?
 • Hur programmerar vi med barnen i praktiken?

Barns rätt till språk
Lärande

 • Hur kan förskolan påverka barns språkliga kompetenser och kunskapsutveckling?
 • Hur iscensätter vi lärmiljöer som främjar språkande och samspel?
 • Hur skapar vi en röd tråd i barns språkutveckling?

Digital kompetens i förskolan
Digitala verktyg

 • Hur ser förskolans digitala uppdrag ut – vad är det vi ska göra?
 • Hur digitaliserar vi förskolan på vetenskaplig grund?
 • Hur blir digitala verktyg de lärresurser de kan och bör vara?

Dokumentation som utvecklar förskolan
Pedagogisk dokumentation

 • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
 • Använda dokumentation tillsammans med barnen
 • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
 • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation

1-2-åringar i förskolan
Lärande

 • Hur bedriver vi undervisning för 1-2-åringar?
 • Hur ser en pedagogisk lärmiljö ut om 1-2-åringarna får bestämma?
 • Hur flätar vi samman omsorg och undervisning? Dags för nya perspektiv!

Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt
Lärande

 • Arbeta med språkutveckling för flerspråkiga barn
 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i vardagen
 • Skapa en flerspråkig lärmiljö där kulturer möts

Funktionsvariation i förskolan
Specialpedagogik

 • Hur förstår vi begreppen funktionsnedsättning, -variation och -förmågor i förskolan?
 • Hur skapar vi en tillgänglig förskola och hur kartlägger vi behov?
 • Hur förhåller jag mig själv som pedagog till barnet, föräldrar och kollegor?

Förskollärarens nya yrkesroll
Uppdraget

 • Hur ser den professionella yrkesrollen ut och vad är dess uppdrag?
 • Hur ser förskollärarens uppdrag ut i praktiken?
 • Hur leder du som förskollärare dina kollegor i arbetet?
 • Hur kan du strukturera ditt arbete på bästa sätt för att fullfölja till uppdraget?

Hållbar utveckling – barnens viktigaste fråga?
Lärande

 • Prata med barnen om begreppet och att förstå det själva
 • Föra ner de globala hållbarhetsmålen till förskolans vardag
 • Iscensätta hållbar utveckling i leken, skapandet och projekten 


Lek och undervisning
Lärande

 • Hur förhåller vi oss till lek och undervisning – finns det en konflikt där?
 • Hur ska leken ta plats i förskolans utbildning?
 • Hur kan undervisning iscensättas i förskolans vardag?

Meningsfulla lärmiljöer för barn
Pedagogisk miljö

 • Hur får vi till en bra förskolemiljö?
 • Hur blir förskolan barnens plats?
 • Hur möjliggör vi lärprocesser som annars går förlorade?

Uterummets pedagogiska möjligheter
Lärande

 • Koppla samman ute och inne för en rikare undervisning
 • Iscensätta en utemiljö som möjliggör och lockar till utforskande
 • Rikta ditt pedagogiska fokus mot utemiljön
 • Se bortom begränsningar kring vad som passar ute eller inne

Växtkraft: Barnskötare
För kommuner och friskolekoncerner

En processfortbildning för barnskötare där målet är att utveckla deras specifika förutsättningar att ta ökat ansvar i sin roll i arbetslaget.

Växtkraft: Förskollärare
För kommuner och friskolekoncerner

En processfortbildning för förskollärare där målet är att utveckla deras förutsättningar att ta ökat ansvar i sin roll och i förskolans undervisning.

Coachande ledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning  
 • Hur genomför du coachande samtal?

Leda arbetslag och grupper
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Leda i motstånd och bristande samspel
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Rektor i förskolan – ny i rollen
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Utveckla pedagogiska processer med förskollärare och arbetslag
 • Genomföra kvalitativa arbetsplatsträffar och möten
 • Skapa samsyn runt arbetssätt och barnsyn
 • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille