Inspirerande läsning från Lärarförlaget
Välkommen att inspireras av Lärarförlagets utbud av böcker för lärare. Här hittar du böcker för lärares kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. 

De flesta är skrivna av yrkesverksamma lärare som delar med sig av framgångsrika arbetssätt eller utvecklingsarbeten samt forskare eller journalister. 

Beställ böckerna här, via Lärarförlagets webbshop, eller via din närmaste bokhandel eller e-bokhandlare. Hela Lärarförlagets utbud av böcker hittar du på lararforlaget.se

NYHET – Lärardriven skolutveckling

– undervisning på vetenskaplig grund

På Sjöstadsskolan i Stockholm har lärarna sedan starten 2006 arbetat med att förbättra undervisningen. Med ett kollegialt arbete och en vetenskaplig arbetsmodell identifieras moment som är svåra för eleverna att förstå och för lärarna att undervisa om – och undervisningen görs tillgänglig för fler elever.


Lärarförlagets pris: 285 kr

NYHET – Första tiden som lärare

Min guide för en trygg start

I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.

Maria Wiman är lärare i svenska och SO, kolumnist och författare. År 2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare. Hon har tidigare utgivit boken Värdeskapande lärande (Lärarförlaget, 2019).

Lärarförlagets pris: 285 kr

Pojken med extra allt

Alexander Skytte

Pojken med extra allt är en av årets spännande nyheter. Författare är läraren, föreläsaren och bloggaren Alexander Skytte. Alexander har diagnoserna adhd och autism. I den här boken kombinerar han på ett unikt sätt varje självupplevd berättelse från sin uppväxt med egna, vuxna reflektioner och kopplar dem till teori och forskning. På så sätt vill han öka medvetenheten om vilka bemötanden som hjälper eller stjälper elever med npf.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Skrivdidaktik i alla ämnen

Anne Håland

Ska du lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. Den här boken visar hur lärare kan använda olika typer av stöttning för skrivundervisning i olika ämnen. Några är iscensättning av kommunikationssituationen, modelltexter och skrivramar. Här finns goda exempel från alla årskurser i grundskolan både elevtexter och undervisningsupplägg. 

Anne Håland är universitetslektor vid Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger i Norge.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Värdeskapande lärande

Maria Wiman

”Man hör ofta att eleverna är framtiden. Jag tänker snarare att de är nutiden. De kan och bör få göra skillnad redan idag.”

I det värdeskapande lärandet ställer man frågan ”För vem?” och hittar verkliga mottagare för det som skapas i klassrummet. Maria Wiman är prisbelönad högstadielärare i svenska och SO. Hennes elever blev kända för sin kamp för att rädda favorit-tv-serien Geografens testamente.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall

Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra - eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Elever som utmanar oss - hitta lösningar som fungerar

Veronica Gustafsson

"Denna bok handlar om elever som utmanar oss som lärare - de som håller oss vakna om nätterna, men som i slutänden gör oss till bättre pedagoger."

Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor påverkar elevernas skolvardag. I boken visar hon hur lärare kan bemöta sina elever för att kompensera och stötta.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Att leda från mitten: lärare som driver professionell skolutveckling

Karin Rönnerman

Mellanledare är ett vanligt inslag i skolan idag. Det handlar om lärare med ledande roller som till exempel handledare, mentorer, förhandlare, professionella utvecklare och ledare. Genom sin nyckelroll kan de åstadkomma verklig förändring. Boken skapar förståelse för detta komplexa uppdrag samt erbjuder verktyg som hjälper dig som mellanledare att utveckla din egen ledande praktik.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Elevnära skolledarskap

Viviane Robinson

I Elevnära skolledarskap presenterar Viviane Robinson fem forskningsbaserade kategorier av effektivt ledarskap som påverkar lärare och elever. Hennes modell ger konkreta och praktiknära råd om hur skolledaren kan stärka lärarnas samarbete och hela tiden med eleverna i centrum.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Psykologi för klassrummet

Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin

För att skolan ska klara sitt lärandeuppdrag behöver såväl lärare, skolledare som elevhälsa ha relationskompetens och psykologisk kunskap. I Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda, med utgångspunkt i fallbeskrivningar av klassrumssituationer samt forskning och teorier.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Slöjd i en digital skola

Martina Rylander Lundström

All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid och skapa sig en förståelse för vad det innebär att vara medborgare i dagens samhälle.

Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv legitimerad lärare i slöjd och svenska, har samlat lärare och forskare för att i nio kapitel ge olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs – och kan berikas – av den pågående digitaliseringen.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Skolan i en digital omvärld

Anders Thoresson

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället är en kompetens som skolan ska ge eleverna - framtidens beslutsfattare. I Skolan i en digital omvärld ger teknikjournalisten Anders Thoresson viktig grundkunskap om det digitala samhälle som lärare i grundskola och gymnasium förväntas undervisa om. Innehållet fungerar också som ett diskussionsunderlag i både lärarrum och klassrum.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Språklig mångfald i klassrummet

Åsa Wedin (red)

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara.
Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. I antologin visar hon tillsammans med fem forskare och praktiker på olika sätt att konkret arbeta med detta i klassrummet. Boken vänder sig till lärare i grundskolan och specialskolan och de flesta exemplen är hämtade från årskurs F 6.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Textsamtal & bildpromenader

Anne-Marie Körling

Texter och bilder finns överallt i undervisningen är de i centrum. Skönlitteratur och faktatexter, konstverk och dokumentära bilder bjuder in till oväntade upptäckter och fördjupade samtal. I Textsamtal & bildpromenader lotsar Anne-Marie Körling läsaren genom texternas och bildernas mångfacetterade världar med allt från hur man använder kommatecken till ett vidgat ordförråd.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Undervisningen mellan oss – pedagogiska utmaningar

Anne-Marie Körling

”Vi behöver tala om undervisningen. Den har under lång tid fått stå i skymundan för allt det andra. Vi ska genomföra undervisning så att det ger resultat. Vi ska vara i undervisning, nyfikna och undersökande, för det är där vi möts…Undervisningen är själva kärnan i skolans verksamhet.”

Så skriver Anne-Marie Körling i boken Undervisningen mellan oss. Hon är lärare, handledare, föreläsare och författare.

Lärarförlagets pris: 278 kr